Werkwijze

Ervarend leren , samen doen!
w

1 - Intake gesprek

Wanneer je als ouder(s) benieuwd bent of AutosNomos voor jou en je kind passende hulp biedt, dan kan er vrijblijvend een eerste kennismaking gepland worden. In dit gesprek kun je alvast kennismaken met de therapeut, de praktijkruimte en wordt de werkwijze verder uitgelegd. Ook zal er dan verder gevraagd worden naar de gezinssituatie en de hulpvraag. Samen bespreken we of de hulp van Autosnomos passend is en natuurlijk kijken we of er een wederzijdse klik is. Wanneer dit het geval is, plannen we de eerste kennismaking met het kind, zodat hij/zij ook kennis kan maken met de ruimte, de therapeut en de werkwijze. Als er wordt gekozen om verder te gaan, worden er 4 á 5 eerste afspraken gepland. Deze worden voor zo mogelijk 1 keer per week op dezelfde dag/ tijdstip gepland.

2 - Kennismaken (observatie)

Tijdens de eerste afspraken met het kind, staat kennismaken en ontspanning centraal. Omdat andere gezinsleden ook erg belangrijk zijn voor het kind, kan soms ook één van de ouders, of beide ouders, of ook broertjes en zusjes meegevraagd worden. Dan kunnen we goed kijken naar dat wat jullie sterk maakt en elkaars kwaliteiten goed in beeld krijgen. Er worden verschillende opdrachten geboden waarbij plezier en ontspanning voorop staat. Er wordt aangesloten bij de interesses en vaardigheden van het kind ( en ouders).

Ouders vullen een vragenlijst in over de ontwikkeling van hun kind. De ontwikkelpunten die hierin naar voren komen, vormen een leidraad voor de doelen binnen de therapie.

Wanneer wenselijk wordt er ook overleg gevoerd met school en wanneer nodig kan er ook een observatie op school gedaan worden. Alle bevindingen uit deze start worden meegenomen en besproken in het eerste oudergesprek. Ouders ontvangen dan een verslag en aan de hand van dat verslag maken we een werkplan waarin wordt beschreven hoe er de komende periode verder gewerkt wordt.

3 - Leren en oefenen

Na het maken van het werkplan gaat het kind verder leren en oefenen binnen de sessies en in het contact met de therapeut. Ouders krijgen om de 8 weken een oudergesprek waarin de therapie wordt afgestemd op de thuissituatie. Ook wordt er psycho educatie aan de ouders gegeven . Afhankelijk van de hulpvraag duurt een traject gemiddeld tussen de 12 en 40 weken.
Er wordt vaak individueel gestart. Het kan zijn dat tijdens het eerste oudergesprek er voor wordt gekozen om een extra module in te zetten of om het traject aan het hele gezin te bieden. Hierbij wordt uitgegaan van de krachten en mogelijkheden van de ouders : zij zijn de ervaringsdeskundigen en geven aan wat nodig is.

Vaak wordt er bij het tweede of derde oudergesprek ( halverwege het traject) een inschatting gemaakt van het benodigde aantal afspraken voordat er weer kan worden afgerond.

N

4 - Afronding

Wanneer de doelen zijn behaald, wordt er toegewerkt naar een positieve afronding. De vragenlijst wordt opnieuw ingevuld . Ouders ontvangen een eindverslag dat we in het eindgesprek doornemen. Er worden afspraken gemaakt over eventuele nazorg of followup contacten .

SKJ geregistreerd jeugdprofessional

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie (100004289) toon ik aan  jeugdigen, ouders en opdrachtgevers dat ik ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat ik hiermee zien dat ik continu werk aan mijn vakbekwaamheid en investeer in de kwaliteit van mijn vak.

https://skjeugd.nl/

 

BPSW en beroepscode

Als jeugdprofessional ben ik aangesloten bij de  BPSW. Dit is de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd,- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers.  Tevens hou ik me aan de beroepscode van de jeugdzorgwerker.

Beroepscode Jeugdzorgwerker

Register vaktherapeuten

In het Register Vaktherapeuten zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Deze vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. Informatie over het kwaliteitsregister is in te zien op register vaktherapie.nl. Ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister (1010005763)

Richtlijnen zelfstandigen praktijk vaktherapeut

Een beeldend therapeut, vaktherapeut, houdt zich aan richtlijnen die zijn opgesteld door de Commissie Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeuten (ZGVT). Dit is een commissie van de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De richtlijnen Zelfstandige Praktijk Vaktherapeut zijn opgesteld om kwaliteit voor de client te waarborgen. Hieronder kunt u het PDF bestand
“Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeut ” aanklikken en openen voor meer informatie.

Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeutPDF icon

 

PDF iconBeroepscode voor vaktherapeuten

 

 

DeBeroepscode Vaktherapeuten

De beroepscode waar een vaktherapeut onder valt is gezamenlijk opgesteld door de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie. Bij de totstandkoming van deze beroepscode voor beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorisch therapeuten (overkoepelend vaktherapeuten genoemd), is gebruik gemaakt van diverse reeds bestaande regelingen van de NVPMT, de voormalige NVCT en de zusterverenigingen aangesloten bij de FBZ, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de nota: ‘Bouwstenen beroepscodes en gedragsregels’ uitgegeven door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, uitgebracht aan de Staatssecretaris voor W.V.C., september 1988. Onderaan deze pagina kunt u het PDF bestand “Beroepscode vaktherapeuten” aanklikken en openen voor meer informatie.

Klachten regeling

Als u een klacht hebt en niet tevreden bent over de behandeling, is de eerste stap om daarover in gesprek te gaan met de therapeut . Met elkaar kan er dan besproken worden waar u tegen aan loopt en wat uw klacht inhoudt. Hiervoor kunt u telefonisch of via mail een afspraak maken. De therapeut zal binnen 48 uur reageren om vervolgens met u een afspraak te maken.

Klachten commissie 
 
   
AutosNomos is aangesloten bij de Nibbig. Zij hebben een geschillencommissie. De Wkkgz vraagt om eerst te proberen de klacht op te lossen in een gesprek tussen cliënt en de zorgverlener. Lukt dat niet dan kan de zorgverlener de cliënt aanbieden de klachtenfunctionaris in te schakelen. Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kan de cliënt de klacht indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie.

https://nibig-geschillencommissie.nl/contact

 

Jeugdstem
vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij
terecht bij de Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van de Jeugdstem is gratis. De Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de
vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van praktijk Autosnomos.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van de Jeugdstem. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling. Zo bereik je het Jeudgstem.  Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@jeugdstem.nl . Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

UW PRIVACY en beleid AutosNomos

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
· voornamelijk werken via het elektronische cliënten dossier van de praktijk

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Bij langdurige ziekte wordt er vervangen door collega Barbara van der Woude.  Met haar is een contract getekend waarbij ze zich aan dezelfde afspraken zal houden. Zij zal indien nodig samen met mij passende vervanging gaan organiseren.