Informatie verwijzer

Maatwerk

Binnen de werkwijze van AutosNomos staat de hulpvraag van het kind en de ouders centraal. Het aanbod wordt op de behoeften en vaardigheden van het gezin aangepast. Een standaard traject bestaat daarom ook niet bij praktijk Autosnomos. Er wordt gestart met 6 weken observatie en ná deze 6 weken wordt na overleg met ouders en de verwijzer tijdens het eerste evaluatiegesprek de uiteindelijke intensiteit bepaald . Dan wordt er ook een concreet ondersteuningsplan gemaakt, wat de leidraad vormt binnen het traject. Er wordt gewerkt met verschillende vaktherapiëen ( PMT, beeldend, sport ) maar naast vaktherapie wordt er altijd ook  ouderbegeleiding ingezet. Waar nodig kan er een extra module aan het traject worden toegevoegd, Hierbij kun je denken aan systeemtherapie, de ouder en kind kanjertraining of extra intensieve ambulante gezinsbehandeling. Door een nauwe samenwerking met andere disciplines kan binnen het bestaande traject het aanbod aangepast worden aan de hulpvraag

Doelgroepen

 • Kinderen met een problematische gehechtheid 
 • Kinderen met een verlieservaring,  kinderen / jongeren die veel stress hebben meegemaakt / getraumatiseerd zijn of kinderen van ouders die veel stress hebben meegemaakt of getraumatiseerd zijn
 • Vluchtelingkinderen of kinderen van ouders die gevlucht zijn 
 • Kinderen / jongeren met een andere manier van informatieverwerking

Hulpvragen

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Een vergrote weerbaarheid
 • Leren omgaan met eigen manier van informatieverwerking
 • Meer zicht en begrip op gedrag van het kind
 • Meer verbinding en samenzijn in gezin ervaren
 • Vergroten van spelplezier en ontspanning

Eindtermen

 • Kinderen en ouders ervaren meer grip op gedrag en gevoelens
 • Ouders hebben meer zicht op wat helpend en ondersteunend is in de ontwikkeling van hun kind
 • Ouders voelen zich weer gesterkt in hun ouderrol en kunnen zonder ondersteuning weer verder
 • Het spelplezier en de ontspanning is toegenomen
 • Het kind is minder angstig, bedplassen is afgenomen of verdwenen en het kind speelt weer vaker met andere kinderen
 • Boze buien of driftbuien zijn afgenomen of helemaal verdwenen
 • Het kind is weer vaker vrolijk en het contact tussen ouder en kind is (meer) ontspannen

Exclusie criteria

 • Bij complexe psychiatrische problematiek waarbij specialistische GGZ voorliggend is 
 • Als na een onderzoek / observatieperiode  blijkt dat beide ouders niet openstaan voor het gezamenlijk optrekken in het hulpverleningstraject
 • Wanneer na observatie/ onderzoek blijkt dat het kind geen lijdensdruk ervaart , dan wel niet gemotiveerd kan worden voor hulpverlening

 

 

Methodieken

Praktijk Autosnomos werkt met verschillende methodieken, welke NJI erkend, practise based of evidence based zijn.

Systemisch werken

Binnen het werken staat het systemisch denken centraal, wat o.a. inhoudt dat ik de samenwerking met ouders erg belangrijk vind. Je bent als kind sterk , je bent als ouder sterk en samen ben je sterk. Maar niet alleen ouders, ook de omgeving, vrienden, andere familieleden, school, sport of hobby’s hebben invloed op een persoon. Tijdens het traject wordt afgestemd met ouders, school, verwijzer en eventueel andere betrokken hulpverleners. We doen het SAMEN!

NJI erkende interventies :

Naast methodieken die consensus based of practise based zijn, werkt AutosNomos ook met interventies die erkend zijn door de NJI.

Oplossingsgericht werken :

In de bejegening naar ouders en kinderen wordt altijd oplossingsgericht gewerkt, zodat ouders en kind hun eigen kracht (weer) leren ontdekken en gebruiken. Het betreft een methodische, gestructureerde manier van bevragen van de clïent zodat deze in staat is  om te bepalen wat het probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen. 

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Kies

Kinderen In Een Scheiding (KIES) is een preventieve groepsinterventie voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gescheiden ouders.

Kanjertraining Kind & Ouder

Kanjertraining Kind & Ouder is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Er wordt gewerkt met een kindgroep en oudergroep.

Trauma sensitieve ondersteuning

Trauma-sensitieve ondersteuning zet in op het herkennen en erkennen van gedrag, dat voortkomt uit traumatische ervaringen. Door praktische kennis over trauma te delen met de getraumatiseerde mensen, gaan zij zichzelf beter begrijpen. Door deze kennis ook te delen met het netwerk om diegene heen, ontstaat ook daar meer begrip en op die manier meer veiligheid.

De trauma-sensitieve ondersteuning focust op het vergroten van de veiligheid, het versterken en stabiliseren van het getraumatiseerde kind, jongere of volwassene en – indien nodig – begeleiding naar de juiste traumabehandeling. De trauma-sensitieve ondersteuning is bovendien intercultureel sensitief, zodat ook op maat de juiste begeleiding wordt gegeven kinderen, jongeren en volwassenen met een vluchtelingenachtergrond, afgestemd op hun cultuur, religie en taal.

 

Vaktherapie , ervarend leren 

Naast gedragsmatige (oefengericht), inzichtgevende en verwerkende behandeling, kunnen vaktherapeuten affectregulerend werken. In een affectregulerende behandeling richt de vaktherapeut zich op het reguleren van affecten. Affecten zijn gevoelens, behoeften en fysieke sensaties. In drie fasen worden spanning, aandacht en affect gereguleerd door het werken met vaktherapeutische materialen en door gebruik te maken van de interactieve regulatie tussen kind en therapeut, waarbij de therapeut een mentaliseren-bevorderende houding aanneemt. Arvt beoogt affectregulatievaardigheden te verbeteren en zelfregulatie te bevorderen, zodat probleemgedrag afneemt. 

voorbeeld modules :

Tijd Voor Toontje ( beeldend)
Griefelen ( PMT)
Theraplay ( beeldend) 
Survival ( sport) 

 

 

 

Gezinscreatieve therapie

De gezins-creatieve-therapie is gericht op gedragsverandering van de gezinsleden in het hier en nu. De methode is gebaseerd op de volgende grondbeginselen: een creatieve therapie beeldend vormen, gezinstherapie, ouderbegeleiding en leertheorie n met betrekking tot communicatie en emancipatie. Wanneer ouders in hun oudertaken worden ondersteund, kan het gezin in beweging komen op een manier die vanaf het begin door de ouders zelf wordt gedragen. De gezins-creatieve-therapie wordt in principe met het kerngezin uitgevoerd. Sleutelbegrippen zijn: succeservaringen, positieve bevestiging, omgaan met beeldende (productie)problemen, scheiden van de subsystemen van ouders en kinderen, het herstel van de hiërarchie van de ouder ten opzichte van de kinderen en aandacht voor de leefomgeving van het gezin.  

Er is ook een mogelijkheid om te kiezen voor systemische PMT ( psycho motorische therapie) . 

 

Geef me de Vijf methode

Wanneer er sprake is van een kind met een andere manier van informatieverwerking, pas ik onderdelen van de methode Geef me de vijf toe . Ik help het kind en de ouder(s) het gedrag beter te begrijpen, opdoen van positief contact staat centraal. Samen met ouders creëeren we meer basisrust, wordt er probleemoplossend en ontwikkelings-bevorderend gewerkt. Naast afstemming met ouders is er ook afstemming met school en andere belangrijke leefgebieden van het kind, zodat we allemaal een verglijkbare bejegening toepassen.
 

Voorbeelden van trajecten

AutosNomos biedt onder de naam Samen Doen verschillende trajecten voor kinderen en ouders. Er wordt uitgegaan wat de aanwezige kwaliteiten van de kinderen/ ouders en deze worden verder uitgebouwd. In de werkwijze staat niet alleen praten, maar vooral doen, ervaren en leren centraal.

De trajecten duren tussen de 3 maanden tot maximaal een jaar , afhankelijk van de hulpvraag en de draagkracht van de ouders/ verzorgers. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor een individueel, kind & ouder of gezinstraject, al naar gelang de gewenste intensiteit ( A, B of C/ D) 

Kind in beeld

Kortdurende individuele behandeling kind

Individuele begeleiding voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Een traject waarbij de jongere/ het kind in een tijdbestek van minimaal twaalf weken leert , oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Ouders krijgen waar nodig ondersteuning en psycho-educatie.

Indicatie:
Gezinnen waarbij er genoeg veerkracht aanwezig is om het kind de ondersteunen in het veranderingsproces. Voorbeelden van hulpvragen zijn : vergroten zelfvertrouwen kind, emotieregulatie. Minimaal 12 weken, maximaal 3 maanden

Profiel 5 A of B

Kind en Ouder

Behandeling Kind & Ouder

Voor ouders die opvoedvragen hebben en het gedrag van hun kind willen leren begrijpen. Kind en ouder werken samen maar ook individueel. Een traject waarbij de jongere/ het kind en de ouders in een tijdsbestek van minimaal zestien weken leren, oefenen en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kunnen toepassen. Naast individuele sessies met het kind/ de jongere vinden er ook individuele sessies met ouders plaats en sessies met het kind/ de jongere en ouders.

Indicatie: gezinnen waarbij enige ondersteuning nodig is tot het verkrijgen van inzicht, opvoedproblemen, kind-ouder problematiek.

profiiel 4 B C of D

Gezin intensief

Intensieve behandeling kind & gezin

Intensief traject waarbij het hele gezin betrokken is . De ouders worden gesteund om de ouderpositie in te nemen. Tijdens opdrachten wordt veel samengewerkt. Een traject waarbij het hele gezin in een tijdsbestek van minimaal achttien weken leert, oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Er vinden voornamelijk gezins-sessies plaats, waarbij de ouders ondersteund worden om de ouderrol weer stevig op te pakken. Wanneer wenselijk wordt er ook systeemtherapie , IAG of systhemische pschomotorische therapie ingezet. Ook zijn er meerdere individuele sessies met de ouders , waarbij psycho-educatie wordt toegepast. Alle kinderen van het gezin nemen deel aan de gezinssessies.

Indicatie:
gezin waar meerdere stressfactoren een rol spelen.

profiel 4 B , C of D

Vaktherapie individueel voor vluchtelingkinderen

Wanneer een kind wordt aangemeld voor vaktherapie, wordt er eerst gestat met een observatieperiode  van 6 weken. De therapie is ambulant op school of in de praktijk in Leeuwarden. Binnen deze 6 weken wordt er, naast de individuele sessies, een observatie gedaan op school, een MIM afgenomen, een vragenlijst met ouders ingevuld en informatie opvraagt bij andere belangrijke personen in het netwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tolkentelefoon zodat ouders de informatie ook krijgen in hun eigen taal . Ook schuiven ouders/ verzorgers een keer aan in een sessie. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de mogelijkheden en de uitdagingen van kind/ ouders/gezin.

Na de 6 weken wordt er geëvalueerd met ouders en verwijzer. Dan wordt er definitief bepaald welke hulp er wordt ingezet. Het kan zijn dat er gekozen wordt voortgang van alleen vaktherapie met maandelijkse oudergesprekken of voor een voortgang van vaktherapie in combinatie met extra gezinsondersteuning thuis.

Gezien de vaak zwaardere problematiek ( kwetsbaarheid kind, trauma kind en/of ouders, onduidelijk perspectief) wordt er bij deze doelgroep vaak gekozen voor een duurzaam profiel. Er wordt traumasenstief gewerkt, waarbij het gevoel van veiligheid weer wordt vergroot. Een traject bestaat uit 22 sessies ( half jaar ) of 40 sessies ( een jaar). Binnen deze periode kan er altijd nog op-of afgeschaald worden. Om de 6/8 weken is er een evaluatiegesprek waarin de resultaten besproken worden.
Profiel duurzaam ; D5C of D4C, D5D of D4D

Bij deze trajecten wordt nauw samengewerkt met Barbara van der Woude, van praktijk Nawe . Wij hebben samen deze trajecten de afgelopen jaren verder ontwikkeld en uitgevoerd.