Algemene voorwaarden

KEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Uitgebreide trajecten onder de noemer Samen Doen kunnen pas na een verwijzing van de huisarts of gebiedsteammedewerker ingezet worden.

1.2 Indien aanvullende informatie vereist is, zal de jeugd en gezinsprofessional contact opnemen met uw huisarts/ vorige behandelaar. Indien therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst vaktherapeut cliënt terug naar de huisarts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. 

1.4 Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten

 

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 De jeugd en gezins professional is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de jeugd en gezins professional. 20 Jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de jeugd en gezins professional.

ARTIKEL 3. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals op genomen in de beroepscode van de BPWS ( beroepscode jeugdzorgwerker) en de beroepscode van de vaktherapeut ( FVB )

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 De jeugd en gezins professional is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de vaktherapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

5.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

5.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

ARTIKEL 6. SCHADE

7.1 De jeugd en gezins professional is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een behandeling.

ARTIKEL 7. VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)

8.1 Jeugd en gezinsprofessional en cliënt verhouden zich in de vaktherapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Vaktherapeut werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de therapeut.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

Indien therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de vaktherapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
9.1 De aansprakelijkheid van de therapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.
9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

ARTIKEL 9. KLACHTENREGELING

10.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot de  therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen.

10.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de Nibbig geschillencommissie  waar AutosNomos zich bij heeft aangemeld. De commissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. https://nibig-geschillencommissie.nl/contact

 

10.3 Vertrouwenspersoon 

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het Jeugdstem is gratis. Het is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van praktijk Autosnomos.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                              
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener , neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met praktijk Autosnomos.

Zo bereik je Jeugdstem:

Bel naar 088 – 555 1000

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.https://jeugdstem.nl

 De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

Praktijk AutosNomos is via de FVB aangesloten bij een klachtencommissie. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft het reglement klachtencommissie voor vaktherapeutische beroepen opgesteld.
Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten sector. De FVB heeft van het klachtenreglement voor cliënten van vaktherapeuten een folder samengesteld.

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft het reglement klachtencommissie voor vaktherapeutische beroepen opgesteld. Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten sector. De FVB heeft van het klachtenreglement voor cliënten van vaktherapeuten een folder samengesteld.

 

PDF iconKlachtenregeling vaktherapieen