Samen Doen Trajecten

(kinder)coaching en ouderbegeleiding

AutosNomos biedt onder de naam Samen Doen verschillende coaching-trajecten
 voor kinderen en ouders.  Om voor een traject in aanmerking te komen, is een verwijzing
via de huisarts , de GGD of een gebiedsteammedewerker nodig.  

Er wordt uitgegaan wat de aanwezige kwaliteiten van de kinderen/ ouders
en deze worden verder uitgebouwd.
In de werkwijze staat niet alleen praten, maar vooral
doen, ervaren en leren centraal.

De gezinstherapeut ondersteunt het kind en de ouder(s) om samen weer sterk te worden. Geschikt voor jeugdigen van 4-18 jaar en hun ouders. De trajecten duren tussen de 3 maanden tot maximaal een jaar , afhankelijk van de hulpvraag en de draagkracht van de ouders/ verzorgers. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor een individueel, kind & ouder of gezinstraject, al naar gelang de gewenste intensiteit ( A, B of C/ D) 

De afspraken worden wekelijks ingepland en vinden in de praktijkruimte of  in een lokaal op school plaats. Er worden gesprekken gevoerd    ( o.a. psycho-educatie) maar vooral het doen, het bezig zijn , staat centraal: werken met bijvoorbeeld beeldende opdrachten en huiswerkopdrachten. Naast 1-op- 1 contact en telefonisch overleg is er ook via de (beveiligde) mail of whatsapp contact.

Kind in Beeld

Kortdurende individuele kindercoaching.

Individuele begeleiding voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Een traject waarbij de jongere/ het kind in een tijdbestek van minimaal twaalf weken leert , oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Ouders krijgen waar nodig ondersteuning en psycho-educatie.

Indicatie:
Gezinnen waarbij er genoeg veerkracht aanwezig is om het kind de ondersteunen in het veranderingsproces. Voorbeelden van hulpvragen zijn : vergroten zelfvertrouwen kind, emotieregulatie.  Minimaal 12 weken, maximaal 3 maanden

Profiel 5 A of B

Kind & Ouder

Kind & Oudercoaching

Voor ouders die opvoedvragen hebben en het gedrag van hun kind willen leren begrijpen. Kind en ouder werken samen maar ook individueel. Een traject waarbij de jongere/ het kind en de ouders in een tijdsbestek van minimaal zestien weken leren, oefenen en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kunnen toepassen. Naast individuele sessies met het kind/ de jongere vinden er ook individuele sessies met ouders plaats en sessies met het kind/ de jongere en ouders.

Indicatie: gezinnen waarbij enige ondersteuning nodig is tot het verkrijgen van inzicht, opvoedproblemen, kind-ouder problematiek.

profiel 4 of 5 C

Gezin Intensief

Intensieve kind & oudercoaching.

Intensief traject waarbij het hele gezin betrokken is . De ouders worden gecoached en gesteund om de ouderpositie in te nemen. Tijdens opdrachten wordt veel samengewerkt. Een traject waarbij het hele gezin in een tijdsbestek van minimaal achttien weken leert, oefent en uiteindelijk de nieuwe vaardigheden zelf kan toepassen. Er vinden voornamelijk gezins-sessies plaats, waarbij de ouders ondersteund worden om de ouderrol weer stevig op te pakken. Wanneer wenselijk wordt er ook systeemtherapie of systhemische pschomotorische therapie ingezet. Ook zijn er meerdere individuele sessies met de ouders , waarbij psycho-educatie wordt toegepast. Alle kinderen van het gezin nemen deel aan de gezinssessies.

Indicatie:
gezin waar meerdere stressfactoren een rol spelen. 

profiel 4 B , C of D