Kwaliteit

Beroepscode Vaktherapeuten

Steeds meer professies in de gezondheidszorg zijn ertoe overgegaan de uitoefening van het beroep te binden aan bepaalde normen en waarden, die worden geformaliseerd in een zogenaamde beroepscode. De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren. Dit geldt ook voor beeldende therapeuten.

De beroepscode waar een beeldend therapeut onder valt is gezamenlijk opgesteld door de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Dans-, Drama-, Muziek- en Psychomotorische Therapie. Bij de totstandkoming van deze beroepscode voor beeldend, dans-, drama-, muziek- en psychomotorisch therapeuten (overkoepelend vaktherapeuten genoemd), is gebruik gemaakt van diverse reeds bestaande regelingen van de NVPMT, de voormalige NVCT en de zusterverenigingen aangesloten bij de FBZ, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de nota: ‘Bouwstenen beroepscodes en gedragsregels’ uitgegeven door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, uitgebracht aan de Staatssecretaris voor W.V.C., september 1988. Onderaan deze pagina kunt u het PDF bestand “Beroepscode vaktherapeuten” aanklikken en openen voor meer informatie.

Register vaktherapeuten

In het Register Vaktherapeuten zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Of vaktherapeuten die zich als kandidaat geregistreerd vaktherapeut hebben laten opnemen. Deze vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening vaktherapie te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. Informatie over het kwaliteitsregister is in te zien op register vaktherapie.nl.  Ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister (1010005763)

Richtlijnen zelfstandigen praktijk vaktherapeut

Een beeldend therapeut, vaktherapeut, houdt zich aan richtlijnen die zijn opgesteld door de Commissie Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeuten (ZGVT). Dit is een commissie van de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De richtlijnen Zelfstandige Praktijk Vaktherapeut zijn opgesteld om kwaliteit voor de client te waarborgen. Hieronder kunt u het PDF bestand
“Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeut ” aanklikken en openen voor meer informatie.

Richtlijnen voor de zelfstandig gevestigd vaktherapeutPDF icon

 

PDF iconBeroepscode voor vaktherapeuten

 

KIWA Keurmerk 

Als zzp-er in de zorg ben ik vanaf december 2017 ook deelnemer van het Kiwa Keurmerk.

Het Keurmerk ZZP’er Zorg is bedoeld voor zzp’ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij Gemeenten en Zorgkantoren. Zorgverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat ik als zzp’er voldoe aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent. Voor cliënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers. Voor mij zelf levert het keurmerk praktische verbeterinformatie op.

Hoe werkt het Keurmerk ZZP’er Zorg?

Het keurmerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De ‘Kwaliteitsregeling ZZP’er Zorg’, hierin staan de eisen beschreven waaraan u moet voldoen
  • Verificatie van beroeps- en ondernemingseisen
  • Meten van cliëntervaring
  • Beoordeling door Kiwa
  • Opname in Keurmerkregister
  • Verlenen Keurmerk

https://www.mijnkeurmerk.nl

UW PRIVACY en beleid AutosNomos

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
· voornamelijk werken via het elektronische cliënten dossier van de praktijk

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
• De kosten van het consult